Себестоимость импортного товара - Я – Бухгалтер
Print Friendly and PDF
Себестоимость импортного товара
Себестоимость импортного товара

ГУ ГФС в г. Киеве в ИНК от 17.08.2018 г. № 3568/ІПК/26-15-14-08-28 делает следующие выводы:

  • имея только инвойс, указанной в нем информации будет недостаточно для полноты отражения в учете поступления товаров. Кроме этого, дата составления инвойсу не всегда соответствует дате фактического пересечения товаром таможенной границы Украины (счет на оплату, обычно, выставляется заранее);
  • именно в таможенной декларации содержится исчерпывающая информация относительно ввезенного на таможенную территорию Украины товара;
  • первичным документом, на основании которого в учете отражается приобретение товара (ввезенного на таможенную территорию Украины) является таможенная декларация, составленная с соблюдением установленных законодательством требований;
  • для верного формирования себестоимости импортированных товаров следует пользоваться курсом НБУ, установленным на дату растаможивания, и указанному в таможенной декларации при выпуске таких товаров в свободное обращение.

Со своей стороны заметим, что такой подход не нов (см. аналогичное письмо этого органа от 31.03.2017 г. № 6964/10/26-15-14-05-04-22), однако не совсем соответствует действительности. Основополагающим при определении себестоимости импортного товара является переход права собственности на него. Поэтому если в наличии будет соответствующее документальное подтверждение относительно даты перехода права собственности, то себестоимость можно определить и на основании инвойса. Однако учитывая такую позицию фискальных органов можно полагать что отстаивать свои интересы придется в суде (есть положительная судебная практика).

На практике очень часто встречаются случаи, когда от разных поставщиков поступает одинаковый товар, а его номенклатура разнится. В этом случае, как правило, внутренним документом субъекты хозяйствования утверждают соответствующую номенклатуру, под которой будут учитываться такие товары. Однако, ГУ ГФС в г. Киеве в комментируемом письме отмечает, что номенклатура импортного товара, которая используется субъектом хозяйствования, должна соответствовать сведениям, указанным в таможенной декларации.

вапвап

Індивідуальна податкова консультація Головного управління ДФС у м. Києві від 17.08.2018 р. № 3568/іпк/26-15-14-08-28

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло в межах компетенції звернення про надання індивідуальної податкової консультації стосовно правильного формування собівартості імпортного товару (валютний курс оприбуткування товару на склад), та повідомляє наступне.

Відповідно до абз. 20 ст. 4 Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі — Митний кодекс), митна декларація — заява встановленої форми, в якій особою зазначено митну процедуру, що підлягає застосуванню до товарів, та передбачені законодавством відомості про товари, умови і способи їх переміщення через митний кордон України та щодо нарахування митних платежів, необхідних для застосування цієї процедури.

Статтею 53 Митного кодексу визначено документи, що подаються декларантом для підтвердження заявленої митної вартості.

Згідно ч. 2 ст. 53 Митного кодексу, документами, які підтверджують митну вартість товарів, є:

1) декларація митної вартості, що подається у випадках, визначених у частинах п’ятій і шостій статті 52 цього Кодексу, та документи, що підтверджують числові значення складових митної вартості, на підставі яких проводився розрахунок митної вартості;

2) зовнішньоекономічний договір (контракт) або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності;

3) рахунок-фактура (інвойс) або рахунок-проформа (якщо товар не є об’єктом купівлі-продажу);

4) якщо рахунок сплачено, — банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного товару;

5) за наявності — інші платіжні та/або бухгалтерські документи, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару;

6) транспортні (перевізні) документи, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також документи, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів;

7) копія імпортної ліцензії, якщо імпорт товару підлягає ліцензуванню;

8) якщо здійснювалося страхування, — страхові документи, а також документи, що містять відомості про вартість страхування.

Статтею 6 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 № 959, зі змінами, внесеними Законом України від 03.11.2016 № 1724-VIII, визначено вимоги до договорів (контрактів) суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та право, що застосовується до них.

Зокрема зазначено, що зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності або його представником у простій письмовій або в електронній формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором України чи законом. У разі експорту послуг (крім транспортних) зовнішньоекономічний договір (контракт) може укладатися шляхом прийняття публічної пропозиції про угоду (оферти) або шляхом обміну електронними повідомленнями, або в інший спосіб, зокрема шляхом виставлення рахунка (інвойсу), у тому числі в електронному вигляді, за надані послуги.

Враховуючи, що у зверненні ТОВ «…» йдеться про оприбуткування імпортованого товару, то, маючи тільки інвойс, зазначеної в ньому інформації буде недостатньо для повноти відображення в обліку надходження товарів.

Крім того, дата складання інвойсу не завжди відповідає даті фактичного перетину товаром митного кордону України (рахунок на оплату, зазвичай, виставляється заздалегідь).

Від дати фактичного надходження товару на митну територію України залежить офіційний курс національної валюти України до іноземної валюти, встановлений Національним банком, що діє на день подання митної декларації для митного оформлення (курс валюти необхідно застосовувати для визначення митної вартості товарів, та пов’язаних з цим митних платежів).

Відповідно до п. 2 ст. 76 Митного кодексу підтвердженням українського статусу товару, поміщеного у митний режим імпорту, є митна декларація, за якою цей товар випущено у вільний обіг.

Статтею 257 Митного кодексу визначено процедуру декларування.

Так, згідно п. 8 ст. 257 Митного кодексу митне оформлення товару, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється органами доходів і зборів на підставі митної декларації, до якої декларантом залежно від митних формальностей, установлених цим Кодексом для митних режимів, та заявленої мети переміщення вносяться такі відомості, у тому числі у вигляді кодів:

1) заявлений митний режим, тип декларації та відомості про особливості переміщення;

2) відомості про декларанта, уповноважену особу, яка склала декларацію, відправника, одержувача, перевізника товарів і сторони зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), а в разі якщо зовнішньоекономічний договір (контракт) укладено на підставі посередницького договору, — також про іншу, крім сторони зовнішньоекономічного договору (контракту), сторону такого посередницького договору;

3) відомості про найменування країн відправлення та призначення;

4) відомості про транспортні засоби комерційного призначення, що використовуються для міжнародного перевезення товарів та/або їх перевезення митною територією України під митним контролем, та контейнери;

5) відомості про товари:

а) найменування;

б) звичайний торговельний опис, що дає змогу ідентифікувати та класифікувати товар;

в) торговельна марка та виробник товарів (за наявності у товаросупровідних та комерційних документах);

г) код товару згідно з УКТ ЗЕД;

ґ) найменування країни походження товарів (за наявності);

д) опис упаковки (кількість, вид);

е) кількість у кілограмах (вага брутто та вага нетто) та інших одиницях виміру;

є) фактурна вартість товарів;

ж) митна вартість товарів та метод її визначення;

з) відомості про уповноважені банки декларанта;

и) статистична вартість товарів;

6) відомості про нарахування митних та інших платежів, а також про застосування заходів гарантування їх сплати:

а) ставки митних платежів;

б) застосування пільг зі сплати митних платежів;

в) суми митних платежів;

г) офіційний курс валюти України до іноземної валюти, у якій складені рахунки, визначений відповідно до статті 3 1цього Кодексу;

ґ) спосіб і особливості нарахування та сплати митних платежів;

д) спосіб забезпечення сплати митних платежів (у разі застосування заходів гарантування їх сплати);

7) відомості про зовнішньоекономічний договір (контракт) або інший документ, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), та його основні умови;

8) відомості, що підтверджують дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України;

9) відомості про документи, передбачені частиною третьою статті 335 цього Кодексу;

10) довідковий номер декларації (за бажанням декларанта).

Таким чином, саме в митній декларації міститься вичерпна інформація щодо ввезеного на митну територію України товару.

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 609, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Згідно з п. 201.12 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, із змінами і доповненнями (далі — Податковий кодекс), при ввезенні товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку.

Відповідно до абз. і) п.201.1 ст. 201 Податкового кодексу, у податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов’язкові реквізити: код товару згідно з УКТ ЗЕД.

З огляду на вищевикладене, первинним документом, на підставі якого в обліку відображається придбання товару (ввезеного на митну територію України) є митна декларація, складена з дотриманням встановлених законодавством вимог.

Стосовно питання відображення в обліку товарів за номенклатурою затвердженою на підприємстві ТОВ «…», слід зазначити, що номенклатура імпортованого товару, яка використовується на підприємстві, повинна відповідати відомостям зазначеним в митній декларації.

Відповідно до пункту 44.1 статті 44 Податкового кодексу, для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Оприбуткування імпортного товару, та його первісна вартість визначається відповідно до п. 5 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджений наказом Мінфіну від 10.08.2000 № 193 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив валютних курсів», згідно з яким, операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат).

Враховуючи викладене, для вірного формування собівартості імпортованих товарів слід користуватись курсом НБУ, встановленому на дату розмитнення, та зазначеному в митній декларації при випуску таких товарів у вільний обіг.

Враховуючи неоднозначність перелічених у запиті питань, повідомляємо наступне.

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу.

Розділ III Кодексу не містить положень щодо порядку визначення собівартості товарів (робіт, послуг), отже, таке визначення здійснюється згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Источник: Аверс-Бухгалтерия – не забудьте оформить подписку на любимое издание!

Читайте также

Особенности учета НДС при импорте товаров
views 59
Особенности учета НДС при импорте товаров Любое лицо, которое ввозит товары на таможенную территорию Украины в объемах, подлежащих налогообложению, является плательщиком НДС согласно п. 180.1 ст. 180 НКУ. Ввоз товаров подлежит обложению НДС по ста...
Импортный НДС не в той строке декларации: последствия
views 61
Импортный НДС не в той строке декларации: последствия При импорте товара предприятие уплатило «ввозной» НДС. В периоде, в котором была оформлена таможенная декларация, эту сумму отразили в составе налогового кредита. Правда, по ошибке ее внесли не ...
«Импорт в чемодане» — не вариант. Но…
views 111
«Импорт в чемодане» — не вариант. Но… В партии товара, полученной предприятием по импортному контракту, оказался недогруз на пару сотен долларов. По джентльменской договоренности с поставщиком при встрече на зарубежной выставке сотрудник предприяти...
«Імпорт у валізі» — не варіант. Але…
views 75
«Імпорт у валізі» — не варіант. Але… У партії товару, отриманій підприємством за імпортним контрактом, виявилося недовантаження на пару сотень доларів. За джентльменською домовленістю з постачальником при зустрічі на закордонній виставці співробітн...
Собівартість імпортного товару
views 81
Собівартість імпортного товару Публікується мовою оригіналу ГУ ГФС в г. Киеве в ИНК от 17.08.2018 г. № 3568/ІПК/26-15-14-08-28 делает следующие выводы: имея только инвойс, указанной в нем информации будет недостаточно для полноты отражения ...
Себестоимость импортного товара обновлено: Сентябрь 12, 2018 автором: admin
Себестоимость импортного товара
Метки:

Подписаться на рассылку свежих новостей

Узнать подробнее о газете


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы

Узнать подробнее о журнале


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы


Узнать подробнее о журнале


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы, касающиеся журнала

 


Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Узнать подробнее о журнале


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на ваши вопросы


Заказать обратный звонок


Чтобы узнать подробнее об услугах и продуктах семейства «1С» от компании «Soft-Terra» оставьте ваши контактные данные и мы обязательно свяжемся с вами в ближайшее время

Узнать подробнее о сервисе


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы, касающиеся сервиса


Узнать подробнее о сервисе


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы, касающиеся сервиса

Получить бесплатный доступ к Интерактивной бухгалтерии на 72 часа


Заполните заявку для связи с менеджером
 
Получить пробный доступ к Аверс-Бухгалтерии


Доступ предоставляется на 2 недели
Заполните заявку для связи с менеджером.
 


Получить тестовый доступ к информационно-правовым системам ЛИГА:ЗАКОН


Заполните заявку для получения свободного доступа к максимально полной информационно-правовой системе – системе ГРАНД
Доступ предоставляется на 24 часаЗаказ доступа к демо-номеру электронного издания “БУХГАЛТЕР&ЗАКОН”


Заполните заявку для связи с менеджером.
Помимо демо-номера вам станут доступны для просмотра следующие модули: Законодательство Украины, Правовая картина дня, Новации, Календарь юриста и Календарь бухгалтера
 

Заказ доступа к демо-номеру электронного издания “ЮРИСТ&ЗАКОН”


Заполните заявку для связи с менеджером.
Помимо демо-номера вам станут доступны для просмотра следующие модули: Законодательство Украины, Правовая картина дня, Новации, Календарь юриста и Календарь бухгалтера 

Заказ доступа к демо-номеру электронного издания «ВЕСТНИК МСФО»


Заполните заявку для связис с менеджером.
Помимо демо-номера вам станут доступны для просмотра следующие модули: Законодательство Украины, Правовая картина дня, Новации, Календарь юриста и Календарь бухгалтера 

Приобрести информационно-правовую систему ГРАНД


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему ПРАЙМ


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему БУХГАЛТЕР ПРОФ


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему ЮРИСТ ПРОФ


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему ЮРИСТ


Заполните заявку для связи с менеджером 

Приобрести 1С, ИТС


Заполните заявку для связи с менеджером


Приобрести Сонату


Заполните заявку для связи с менеджером


Попробовать YOU CONTROL


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести YOU CONTROL


Заполните заявку для связи с менеджером

Получить тестовый доступ к системе CONTR AGENT


Заполните заявку для связи с менеджером
Доступ предоставляется на 48 часов
Количество доступных к просмотру карточек контрагентов – 20
Количество компаний, которых можно взять на мониторинг – 2
 

Приобрести систему CONTR AGENT


Заполните заявку для связи с менеджеромПолучить тестовый доступ к системе VERDICTUM


Заполните заявку для связи с менеджером
 

Приобрести систему VERDICTUM


Заполните заявку для связи с менеджеромЗаказать обратный звонок


Оставьте ваши контактные данные и мы обязательно свяжемся с вами в ближайшее время


Подписка на электронное издание «БУХГАЛТЕР&ЗАКОН»


Заполните заявку для связи с менеджером
Подписка на бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»


Заполните заявку для связи с менеджером
Подписка на электронный еженедельник «Бухгалтер 911»


Заполните заявку для связи с менеджером
 

Подписка на электронное издание «Налоги и бухгалтерский учет»


Заполните заявку для связи с менеджером
 

Подписка на электронное издание «Дебет-Кредит»


Заполните заявку для связи с менеджеромили

Сформируйте счет на оплату по выбранному тарифу:

Тариф «Мой ассистент»                Тариф «Эксперт»               Тариф «Профи»

Подписка на электронное издание «Аверс-Бухгалтерия»


Заполните заявку для связи с менеджеромПодписка на электронное издание «Справжня бухгалтерська газета»

Подписка на электронное издание «ВЕСТНИК МСФО»


Заполните заявку для связи с менеджером
Подписка на электронное издание «ЮРИСТ&ЗАКОН»


Заполните заявку для связи с менеджером
Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 3 месяца          Сформировать счет на 6 месяцев          Сформировать счет на 12 месяцев

Получить бесплатный ознакомительный доступ к «Дебет-Кредит»

Заполните заявку для связи с менеджеромПолучить персональную консультацию

по учету, оплате труда и налогообложению


Стоимость услуги от 75 грн!

Заполните заявку для получения консультации
Прикрепить файл:На указанный вами email будет отправлен счет. После получения оплаты наши эксперты без промедления приступят к подготовке ответа.

Консультации предоставляются только в письменной форме. Подробнее об услуге – тут

Хорошего настроения! 🙂

Зарегистрироваться на вебинар «Проверки Гоструда на практике»


Вебинар состоится 29 марта 2017 г. с 15:00 до 17:00.
Стоимость — 360 грнПриобрести ipLex


Заполните заявку для связи с менеджером


Актуальна база законодавства із мільйонами документів та роз’яснень • Судові рішення • Договірна робота • Бухоблік та оподаткування • Перевірка та моніторинг контрагентів

В одному пакеті ви отрумаєте інформаціно-правову базу, бухгалтерське видання і сервіс моніторингу контрагентів за мегапривабливою ціною! Деталі — тут


Приобрести Report


Заполните заявку для связи с менеджером
Придбати TaxLink


Заповніть заявку для зв’язку з менеджером
Спробувати TaxLink безкоштовно


Заповніть заявку для зв’язку з менеджеромСпробувати електронний документообіг «Вчасно»

(30 документів в місяць — БЕЗКОШТОВНО)

від 100 документів — 0,90 грн за документ

Отримувач документів не сплачує нічого!